Sport Partner S.C.
ul. Zamenhofa 6
33-300 Nowy Sącz
NIP: 73 43 536 169

tel. +48 18 440 74 37
tel. +48 666 308 686
sklep@sport-partner.plRegulamin

  /    /  Regulamin

I Postanowienia ogólne

 1. Jolanta Krajewska, Anna Krajewska oraz Jan Krajewski, działający w formie spółki cywilnej Sport Partner, ul. Zamenhofa 6, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 734-353-61-69, REGON 363259372 (dalej także jako: Właściciel Sklepu lub SPORT PARTNER s.c.), umożliwiają kupowanie towarów przy wykorzystaniu sieci Internet, pod adresem internetowym: www.sport-partner.pl
 2. Administratorem danych osobowych klientów sklepu jest Jolanta Krajewska, Anna Krajewska oraz Jan Krajewski, działający w formie spółki cywilnej Sport Partner, ul. Zamenhofa 6, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 734-353-61-69, REGON 363259372. Więcej na temat ochrony danych osobowych możesz dowiedzieć się w zakładce Ochrona danych osobowych.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie sklepu, składania zamówień w sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.
 4. Dostęp do Regulaminu zapewniony jest poprzez zakładkę „Regulamin” umieszczoną na stronie sklepu.
 5. Informacje o produktach w sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 6. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo przypisane do określonej dyscypliny sportowej. Na stronie internetowej znajdują się informacje  jego cenie, rozmiarach i wersjach kolorystycznych.

II Zasady korzystania ze sklepu

 1. Sklep przy pomocy sieci Internet umożliwia kupowanie oferowanych przez Sklep towarów.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu (Klient), a SPORT PARTNER S.C.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT). Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (tekst jedn. – Dz. U. z 2017 r., poz. 683 ze zm.)
 4. Korzystanie ze sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 5. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. SPORT PARTNER S.C. zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji  SPORT PARTNER S.C. podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
 6. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
 7. Użytkownik, który skorzysta ze sklepu, zobowiązuje się do:
 • Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
 • Korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
 • Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej;
 • Korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora sklepu;
 • Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego;
 • Korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu.

III Zawarcie umowy sprzedaży:

 1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie w  formie:
  – na stronie sklepu (on-line),
  – pocztą elektroniczną
 2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line oraz pocztą elektroniczną przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki.
 4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu, poprzez „dodanie” ich do koszyka.
 5. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Kup teraz” , Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.
 6. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Kup teraz”) stanowi ofertę Klienta złożoną SPORT PARTNER S.C. co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on drogą mail’ową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta.
 8. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty złożonej drogą elektroniczną lub telefonicznie (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 10. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.

IV Dostawa i odbiór

 1. Termin realizacji zamówienia w sklepie, umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Klientowi produktów do wysyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika podczas kontaktu z Klientem, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej to 2  dni robocze, od dnia następującego po nadaniu przesyłki.
 3. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej.
 4. Wszystkie przesyłki realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS, paczkomatów INPOST lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 5. Koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany przed akceptacją składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).
 6. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w obecności spedytora stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera.

V Ceny i metody płatności

 1. Informacja o cenie zakupu towaru w sklepie podawana jest na stronie sklepu i ma charakter wiążący od momentu złożenia przez Klienta zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu.
 2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
 3. Klient płaci cenę za zamówione produkty, wedle swego wyboru:
  – gotówką spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy (za pobraniem),
  – przelewem bankowym przed dostawą.
  – szybkim przelewem obsługiwanym i płatnością kartą przez Przelewy24 lub TPay
 4. SPORT PARTNER S.C. zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

VI Gwarancja, reklamacje i zwroty

 1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
 2. SPORT PARTNER S.C. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. – Dz.U. z 2018r., poz.1025 ze zm.). Jego obowiązkiem jest dostarczenie Klientowi rzeczy bez wad.
 3. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu w sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres :SPORT PARTNER S.C., ul. Zamenhofa 6, 33-300 Nowy  Sącz , z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji SPORT PARTNER S.C. wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki przez SPORT PARTNER S.C., a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru.
 4. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 5. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zalecamy aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół o stanie przesyłki.
 6. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży nieużywanego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i jego wysłanie na adres SPORT PARTNER S.C., ul. Zamenhofa 6, 33-300 Nowy Sącz lub drogą mailową na adres sklep@sport-partner.pl. Formularz odstąpienia stanowi załącznik nr 2 do ustawy z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta
 7. Klient ma obowiązek w związku z odstąpieniem zwrócić towar niezwłocznie nie później niż w ciągu 14 dni na adres SPORT PARTNER S.C. , ul. Zamenhofa 6, 33-300 Nowy Sącz, na własny koszt i ryzyko.
 8. Do przesyłki należy dołączyć dokument potwierdzający zachowanie terminu 14 dni w odniesieniu do konkretnych zwracanych towarów (np. paragon, faktura Vat).
 9. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem jest wyłączone w przypadku, gdy przedmiot Umowy Sprzedaży stanowią Towary wykraczające poza standardową ofertę Sklepu, przygotowane na szczególne zamówienie Klienta, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb.
 10. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia, tj. ceny zakupu Towaru wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od Umowy Sprzedaży. Jeżeli Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Właściciela sklepu, Właściciel Sklepu nie jest zobowiązany do zwrotu ww. Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Właściciel Sklepu dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty , jakiego użył Klient będący Konsumentem, względnie dokona za zgodą Klienta zwrotu na podane przez Klienta będącego Konsumentem konto bankowe. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Właściciela Sklepu.

VII Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie są przetwarzane przez SPORT PARTNER S.C. wyłącznie w celu realizacji konkretnych zamówień.
 2. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu.
 3. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg obowiązujących przepisów.
 6. SPORT PARTNER S.C. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej.
 7. SPORT PARTNER S.C. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu, jaki i również ich modyfikacji, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian.
X